Invloed van Marktcondities

Wat is de invloed van Marktcondities?

Marktcondities geven de algemene omstandigheden en factoren aan die van invloed kunnen zijn op de financiële markten. De marktcondities zijn variabel en zijn continue in beweging en worden beïnvloed door verschillende factoren. De belangrijkste factoren die invloed hebben op de marktcondities zijn: 

Vraag en aanbod en marktcondities

Dit is een fundamenteel basiselement wat van grote invloed is op de financiële marktcondities. Als de vraag naar een bepaald financieel instrument hoog is kan dit invloed hebben op de marktconditie en de prijs doen stijgen. Dit brengt vaak een positief sentiment met zich mee. Omgekeerd als de vraag laag is, kan dit de prijs doen dalen en een minder positief sentiment met zich mee brengen.

Het aanbod geeft aan of verkopers bereid zijn te verkopen tegen een bepaalde prijs op een bepaald moment. Bij een hoog aanbod van een financieel instrument kan dit invloed hebben op de marktcondities en de prijs doen verlagen.

Als de vraag en aanbod in evenwicht zijn zal de prijs mogelijk stabiliseren. Mocht het evenwicht ineens abrupt verstoord worden door een onverwachte hoge toename in vraag of aanbod kan dit grote gevolgen hebben. Dit kan zorgen voor volatiliteit en daarmee grote prijsschommelingen veroorzaken.

Volatiliteit en marktcondities

dit geeft aan hoeveel een aandeel beweegt in prijs. Hoe hoger de volatiliteit, hoe groter de schommelingen in de prijs zullen zijn.

Economische indicatoren en marktcondities

hieronder verstaan we de economische omstandigheden in het hier en nu, rekening houdend met de mogelijke effecten in de toekomst. De belangrijkste economische indicatoren zijn de gezondheid van de economie, rentetarieven, inflatie en werkgelegenheid. Al deze indicatoren hebben effect op het handelsvolume op de financiële markten.

Tijdens periodes van optimisme en economische groei zien we vaak dat het handelsvolume toeneemt. Dit wordt veroorzaakt door beleggers die hierdoor meer handelen en risico’s durven te nemen. In tijden van onzekerheid en slechte economische indicatoren kunnen beleggers terughoudender zijn om te handelen, met als mogelijk gevolg een lager handelsvolume.

"Be fearful when others are greedy, and greedy when others are fearful." - Warren Buffett.

Liquiditeit en marktcondities

Liquiditeit, oftewel de vloeibaarheid, geeft het gemak en beschikbaarheid bij het kopen of verkopen van financiële middelen aan. Liquiditeit is een graadmeter die van hoog tot laag kan variëren en het geeft aan hoe gemakkelijk er een transactie gedaan kan worden, zonder dat dit grote prijsbewegingen veroorzaakt.

Rentetarieven en marktcondities

Kunnen van grote invloed zijn op de marktcondities van financiële markten. Niet alleen de verandering van rentetarieven, maar ook de speculatie over mogelijke veranderingen in de toekomst, kunnen de marktcondities beïnvloeden. Hieronder een overzicht per markt waar rentetarieven een belangrijke rol spelen en een uitleg hoe de marktconditie beïnvloedt wordt.

 • Obligatiemarkten: De prijzen op de obligatiemarkt ondervinden het effect van verandering in rentetarieven. Bij stijgende rentetarieven kan tot gevolg hebben dat de prijs van bestaande obligaties dalen, dit omdat nieuwe obligaties mogelijk aantrekkelijker zijn door hogere rente voor nieuwe investeerders. Het mogelijk effect van dalende rentetarieven is dat de huidige obligaties aantrekkelijker worden.

 • Aandelenmarkten: De prijzen op de aandelenmarkten ondervinden het effect van verandering in rentetarieven. Bij hogere rentetarieven kan het gevolg zijn dat leningen van bedrijven duurder worden, wat tot effect kan hebben dat er minder investeringen gedaan worden en de winstverwachting lager kan zijn. Het effect hiervan is dat de prijzen van aandelen hierdoor kunnen zakken, omdat het de winstgevendheid kan verminderen. Het mogelijk effect van lagere rentetarieven is dat de kosten voor bedrijven verlagen en het aantrekkelijker wordt voor beleggers om te investeren.

 • Valutamarkten: De prijzen op de valutamarkten ondervinden het effect van verandering in rentetarieven. Bij hogere rentetarieven kan het gevolg zijn dat de vraag naar valuta toeneemt, wat tot gevolg kan hebben dat beleggers op zoek gaan naar hogere rendementen op hun investeringen. Het mogelijk effect van lagere rentetarieven is dat er minder vraag ontstaat naar valuta, wat kan leiden tot een lagere valutawaarde.

 • Vastgoedmarkten: De prijzen op de vastgoedmarkten ondervinden het effect van verandering in rentetarieven. Bij hogere rentetarieven kan het gevolg zijn dat de kosten van leningen voor vastgoedinvesteringen toenemen. Dit kan tot gevolg hebben dat de vraag naar vastgoed afneemt en de prijzen van vastgoed dalen. Het mogelijk effect van lagere rentetarieven is dat leningen minder duur worden en de vraag naar vastgoed gestimuleerd wordt.

Geopolitieke gebeurtenissen en marktcondities 

Geopolitieke gebeurtenissen kunnen van grote invloed zijn op de financiële markten en de marktcondities doen veranderen. Dit zijn gebeurtenissen die nationale en internationale markten beïnvloeden. Enkele voorbeelden hiervan zijn handelsoorlogen, een pandemie, politieke spanningen, terrorisme en natuurrampen.

Dit soort gebeurtenissen zorgen vaak voor onzekerheid en angst, waardoor beleggers voorzichtiger worden en het handelsvolume kan afnemen op de financiële markten. Tijdens dit soort geopolitieke gebeurtenissen ontstaan er ook kansen die benut kunnen worden door handelaren en beleggers. Dit kan dan juist weer leiden tot een verhoogd handelsvolume in bepaalde sectoren.

“Voor mensen met een passie is er altijd een markt"

Om aan te geven wat het effect van een geopolitieke gebeurtenis kan zijn, is de oorlog in Oekraïne een goed voorbeeld. Een van de effecten is dat de graanprijzen (Commodities) naar boven gingen door exportproblemen vanuit Oekraïne. Zo zijn er ook de energieprijzen die naar boven gingen, waardoor de consument bij het tankstation en voor de energierekening meer moesten betalen. Daar tegenover staat juist dat de grote gas- en oliebedrijven recordwinsten gedraaid hebben door de hoge energie prijzen.

Nog een voorbeeld is de corona pandemie die er voor gezorgd heeft dat de wereld voor een groot deel tot stilstand kwam. Hierdoor ontstond er een overschot aan brandstof, die op de Futures markt een historisch moment veroorzaakte waarbij de brandstof prijzen zelfs negatief werden. Verschillende bedrijven konden hun goederen niet meer kwijt, omdat hele productieprocessen tot stilstand kwamen en er opslagproblemen ontstonden. Er was dus een te hoog aanbod. Toen de wereld weer langzaam op gang kwam hadden bedrijven in de onzekere tijden personeel moeten ontslaan of waren ze zelfs failliet gegaan. Dit had tot gevolg dat veel sectoren niet konden voldoen aan de wereldwijde vraag naar bepaalde producten en diensten, het gevolg hiervan was prijsstijgingen door een hoge vraag.

De bovengenoemde evenementen zijn een kleine greep uit de geopolitieke gebeurtenissen die plaats hebben gevonden of op dit moment plaats vinden. Dit soort gebeurtenissen laten vaak zien hoe alles in de financiële wereld in verbinding staat met elkaar.

Technologische ontwikkelingen marktcondities

De ontwikkelingen op technologisch gebied vinden ook zeker plaats op de financiële markten en hebben daarmee invloed op de marktcondities. De ontwikkelingen hebben gezorgd voor de opkomst van elektronische handelssystemen, algoritmen en high-frequency trading. Het gevolg hiervan is dat transacties sneller en efficiënter kunnen worden uitgevoerd.

Nog een belangrijke technologische ontwikkeling is de toegenomen toegankelijkheid voor nieuwe particulieren beleggers. Door de ontwikkeling van mobiele apps en toegankelijke handelsplatformen is het makkelijker gemaakt om te beleggen, zeker voor beginners. Hierdoor is het handelsvolume toegenomen wat weer effect heeft op de marktcondities.

Hieronder het effect van de technologische ontwikkelingen op de marktcondities uitgelegd, op het gebied van algoritmes, high-frequency trading (HFT) en elektronische handelssystemen:

 • Verhoogde liquiditeit: veroorzaakt door HFT, elektronische handelssystemen en algoritmes. Deze technologische ontwikkelingen maken het mogelijk om snelle en efficiënte transacties uit te voeren.

 • Toegenomen efficiëntie: die ontstaat door de mogelijkheid om transacties te optimaliseren en automatiseren. Het gevolg hiervan zijn efficiëntere marktcondities en het gemak voor beleggers en handelaren om van te voren het gemaakte plan daadwerkelijk te kunnen uitvoeren (risicomanagement).

 • Vermindering van menselijke fouten: veroorzaakt door HFT, elektronische handelssystemen en algoritmes. Deze technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat er minder menselijke fouten gemaakt worden. Dit komt ten goede aan de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van transacties, wat weer kan leiden tot mogelijk meer winsten.

 • Toename van volatiliteit: veroorzaakt doordat HFT handelaren en algoritmes de eigenschap hebben snel te reageren op veranderingen in de markt. Dit kan gepaard gaan met grote volumes, wat weer kan leiden tot een verhoogde volatiliteit op de financiële markten.

 • Versterkte concurrentie: veroorzaakt door HFT, elektronische handelssystemen en algoritmes. Deze technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat kleinere bedrijven en handelaren de mogelijkheid hebben om te kunnen concurreren met grote instellingen die veel invloed kunnen hebben op de financiële markten.
"I have a love-hate relationship with the market - I love the money, but hate the stress." - Een handelaar die zijn gemengde gevoelens over de markt uitdrukt
 • Vermindering van de spread: veroorzaakt doordat HFT-handelaren gebruik maken van geavanceerde software die snelle aanpassingen kunnen maken en in fracties van een seconde transacties kunnen uitvoeren. Het gevolg hiervan is dat door de hoge snelheden er geprofiteerd kan worden van kleine prijsverschillen, wat weer effect heeft op de bid en ask prijzen. De spread kan op deze manier verkleind worden, wat weer zijn effect heeft op de marktcondities.

  Doordat meerdere HFT-handelaren in een markt aanwezig kunnen zijn, is het mogelijk dat dit concurrentie veroorzaakt. Hierdoor kan er efficiëntere prijsvorming en meer liquiditeit ontstaan, wat een kleinere spread tot gevolg heeft. Wat HFT-handelaren ook kunnen veroorzaken, is dat ze de spread juist vergroten door te profiteren van kleine prijsverschillen en op die manier de prijs te beïnvloeden.

  Conclusie: HFT-handelaren kunnen een aanzienlijke invloed uitoefenen op de spread door gebruik te maken van efficiëntie en concurrentie op de financiële markten. Als belegger en trader is het belangrijk om hier op de hoogte van te zijn, door de invloed die het kan hebben op de marktcondities.

Potentieel voor systeemrisico's en marktcondities 

Door de steeds sneller gaande technologische ontwikkelingen en digitalisering binnen de financiële wereld, is er een toenemend potentieel voor systeemrisico’s. Door het gebruik van algoritmes, HFT en elektronische handelssystemen, is er een grotere gevoeligheid voor technische storingen, bedreigingen van cybersecurity en andere storingen die mogelijk kunnen ontstaan.

De aanwezigheid en het gebruik van algoritmes, HFT en elektronische handelssystemen kunnen zowel een positief, als negatief effect hebben op de marktcondities van financiële markten. Het is van belang om te begrijpen wat het effect kan zijn van de technologische ontwikkelingen, dit om de gevolgen hiervan te beheersen en de risico’s te minimaliseren.

Marktsentiment en marktcondities

Ook wel bekend als de algemene gemoedstoestand of stemming over de vooruitzichten van markt die heerst bij beleggers. Het marktsentiment kan invloed hebben op de beslissingen die beleggers maken, en kan aanzetten tot kopen, vasthouden of verkopen van assets. Bij een over het algemeen positief marktsentiment is er vertrouwen en zijn beleggers vaak geneigd om te kopen. Het effect hiervan is dat de vraag naar financiële instrumenten kan stijgen en de prijzen hierdoor omhoog gaan. Bij een over het algemeen negatief marktsentiment is er weinig vertrouwen in de markt en zijn beleggers vaak geneigd om te verkopen. Het effect hiervan is dat de vraag naar financiële instrumenten kan zakken en de prijzen hierdoor omlaag gaan.

"Koop op basis van fundamenten, niet op emotie!"
Conclusie: het marktsentiment kan een krachtige graadmeter zijn met invloed op de marktcondities. Beleggers kunnen gevoelig zijn voor marktsentiment wat weer effect heeft op de prijzen van financiële markten. Nieuwsberichten en gebeurtenissen kunnen een marktsentiment doen veranderen, wees selectief en bewust van mogelijke manipulatie hierdoor. Probeer niet alleen op emotie te handelen, maar doe dit altijd in combinatie met andere krachtige tools zoals fundamentele analyses en technische analyses. 

Marktcondities samengevat

marktcondities, zoals vraag en aanbod, volatiliteit, economische indicatoren, liquiditeit, rentetarieven, geopolitieke gebeurtenissen, technologische ontwikkelingen en marktsentiment hebben allemaal hun eigen invloed, eigenschappen en gevolgen. De gezamenlijke uitkomst is dat het beleggers en handelaren kan aanzetten tot meer of minder actief te handelen, wat weer het totale handelsvolume op de financiële markten beïnvloedt.