Wat is de invloed van Rentetarieven?

Wat is de invloed van Rentetarieven?

Rentetarieven, ook wel bekend als rentevoeten, zijn een percentage dat op verschillende manieren kunnen worden toegepast. De meest voorkomende manieren waarbij rentetarieven worden toegepast is op een spaarrekening of lening. Een rentetarief bij een lening is een percentage dat wordt berekend over het geleende bedrag die de geldverstrekker in rekening brengt voor het uitlenen. Een rentetarief bij een spaarrekening is een percentage dat wordt uitgekeerd aan de spaarder voor het sparen bij een financiële instelling, zoals een bank.


Invloed Rentetarieven

Rentetarieven zijn een belangrijke factor binnen de financiële wereld en hebben bij verandering vaak een directe impact op de algehele economie. Rentetarieven zijn van invloed op meerdere aspecten, zoals op de kosten en keuzes van consumenten, bedrijven en overheden. De beïnvloeding van keuzes, zoals beleggen, investeren, lenen en sparen hebben vaak een directe impact op de algehele economie. Als er over rentetarieven wordt gesproken geeft dit vaak de rente op jaarbasis aan, tenzij anders aangegeven. 

Rentetarieven zijn te verdelen onder verschillende categorieën, hieronder worden er enkele uitgelicht:

 • Voorschotrente: Ook wel bekend als leentarief, is de rente die door banken en financiële instellingen worden gerekend voor het uitgeven van een lening aan hun klanten. 
 • Depositorente: Ook wel bekend als spaartarief, is de rente die klanten ontvangen van een bank of andere financiële instelling over hun gestorte spaargeld of deposito’s. 
 • Hypotheekrente: Dit is het rentetarief dat gebruikt wordt voor hypotheekleningen. Een huiseigenaar met een hypotheek betaalt rente aan de geldverstrekker gedurende een vastgelegde looptijd.
 • Centrale bankrente: Dit is het rentetarief dat commerciële banken, zoals de Rabobank, ABN AMRO, Goldman Sachs, Deutsche Bank en Credit Suisse moeten betalen aan een Centrale bank voor het lenen van geld. Een Centrale bank, zoals de ECB, FED, Reserve Bank of India en Bank of England zijn verantwoordelijk voor het beheer van het monetaire beleid en geldhoeveelheid in een land of groep landen. Centrale bankrente is een instrument dat gebruikt wordt voor het beïnvloeden van de algehele economie, één van de belangrijke doelen hiervan is het beheren van inflatie

Verschillende factoren hebben invloed op de variatie in rentetarieven, zoals de algehele economische omstandigheden, het monetaire beleid van de centrale bank, het risiconiveau van leningen en vraag en aanbod op de kapitaalmarkt. Lage rentetarieven maken lenen goedkoper, waardoor het aantrekkelijker wordt voor bedrijven en consumenten om geld te lenen, investeringen te doen, te beleggen en geld uit te geven. Dit kan de economische activiteit stimuleren. Hoge rentetarieven maken lenen duurder, wat kan resulteren in verminderde leningen, investeringen en uitgaven. Het kan juist leiden tot meer spaargedrag en het opbouwen van financiële buffers, omdat sparen aantrekkelijker wordt.


Banken en rentetarieven

De relatie tussen banken en rentetarieven zijn te beschrijven in een soort van cyclus dat er voor zorgt dat banken inkomsten kunnen realiseren. Spaarders zetten hun geld op een bankrekening, en de banken betalen rente aan de spaarders voor het gebruik van hun geld. Dit kan voor spaarders een stimulans zijn om geld op een spaarrekening te zetten, omdat ze rente verdienen op hun spaargeld. Vervolgens lenen banken het spaargeld van hun klanten uit aan andere klanten in de vorm van leningen en beleggingen. Ze rekenen een hoger rentetarief (voorschotrente) aan de lener dan wat ze aan de spaarder betalen. Het verschil tussen de rente die ze betalen aan spaarders en de rente die ze ontvangen van leners vormt een bron van inkomsten voor de bank.

“Waarom houden banken van rente? Omdat het hun cashflow een beetje opvrolijkt!”

Daarnaast gebruiken banken ook een deel van het spaargeld en andere middelen om zelf te investeren in verschillende projecten en beleggingen, met als doel winst te maken. Deze investeringen kunnen variëren van leningen aan bedrijven tot de aankoop van effecten.


Invloed rentetarieven op specifieke financiële markten

Een verandering van de rente cyclus heeft invloed op de verschillende financiële markten. Het is per financiële markt afhankelijk welke kenmerken er ondervonden worden door een verandering in rentetarieven en zijn cyclus. Hieronder wordt de invloed van de verandering in rentecyclus op de financiële markten uitgelicht:

Obligatiemarkten

Rentetarieven en de obligatiemarkt zijn met elkaar verbonden. Hieronder wordt het effect van rentetarieven op obligatieprijzen uitgelicht:

 • Rentetarieven verhogen: Wanneer de centrale bank de rentetarieven verhoogt, worden nieuwe obligaties uitgegeven tegen deze hogere tarieven. Dit betekent dat beleggers die al bestaande obligaties met lagere rentetarieven in hun bezit hebben, nu minder aantrekkelijke investeringen hebben in vergelijking met de nieuwe obligaties. Als gevolg hiervan kunnen de prijzen van bestaande obligaties dalen, omdat beleggers hun waarde zien verminderen.
 • Rentetarieven verlagen: Wanneer de centrale bank de rentetarieven verlaagt, maken nieuwe uitgegeven obligaties gebruik van deze lagere rentetarieven, wat bestaande obligaties met hogere rentetarieven aantrekkelijker maakt. Dit kan leiden tot een stijging van de prijzen van bestaande obligaties, omdat beleggers bereid zijn meer te betalen voor een vast inkomen met hogere rente.

Aandelenmarkten

Verandering in rentetarieven kunnen invloed hebben op de aandelenmarkten. Het effect van rentetarieven is verschillend per sector en industrie. Hieronder worden de mogelijke gevolgen van rentetarieven op aandelen uitgelicht:

 • Hoge rentetarieven: Wanneer de rentetarieven hoog zijn, kunnen bedrijven en beleggers worden beïnvloed. De kosten voor het lenen van kapitaal nemen toe, wat kan leiden tot minder investeringen door bedrijven en mogelijk een impact op de bedrijfswinsten. Sectoren die sterk verbonden zijn met de rentecyclus, zoals vastgoed en financiële sectoren, worden vaak het meest beïnvloed door hoge rentetarieven.
 • Lage rentetarieven: Als de rentetarieven laag zijn, kunnen bedrijven en beleggers ook worden beïnvloed. De kosten voor het lenen van kapitaal worden lager, wat bedrijven in staat stelt gemakkelijker te investeren, wat de bedrijfsomzet kan stimuleren. Lage rentetarieven kunnen beleggers aanmoedigen om meer risico te nemen en minder te sparen op een bankrekening, wat op zijn beurt de aandelenprijzen kan doen stijgen.

Valutamarkten

Het effect op de valutamarkten bij een verandering in rentetarieven, zijn voornamelijk van invloed op de waarde van valuta en de voorkeur van beleggers. Een verandering van rentetarieven tussen landen kunnen voor valutaschommelingen zorgen. Er zijn beleggers op de valutamarkt die opzoek gaan naar valuta’s met hogere rentetarieven, hiervoor kunnen ze verschillende redenen hebben. De voornaamste reden is een hoger rendement behalen doormiddel van hogere rentetarieven, daarnaast kan dit ook de wisselkoers van een valuta beïnvloeden.  

Hieronder worden enkele redenen uitgelicht waarom beleggers kunnen kiezen voor valuta’s met hogere rentetarieven: 

 • Rendementspotentieel: Uiteraard zijn beleggers vaak opzoek naar potentieel hoge rendementen. Valuta’s met hogere rentetarieven kunnen aantrekkelijk zijn voor beleggers door de mogelijk hogere rente-inkomsten. Dit kan voornamelijk aantrekkelijk zijn in combinatie met een valuta waarbij lage rentetarieven gelden, oftewel als valutapaar.
 • Diversificatie: Diversificatie is een beleggingsstrategie waarbij beleggers verschillende soorten activa, zoals verschillende valuta's, toevoegen aan hun portefeuille om risico's te spreiden. Het opnemen van valuta's met een relatief hoger rentetarief kan een manier zijn om de portefeuille te diversifiëren. Door verschillende valuta's toe te voegen, vermindert een belegger zijn blootstelling aan volatiliteit in de markten, omdat valuta's vaak anders reageren op economische gebeurtenissen en marktomstandigheden.
 • Carry Trade: Een andere reden voor beleggers kan het toepassen van de beleggingsstrategie “Carry Trade” zijn. Hierbij wordt er een valuta met lage rente geleend en belegd in een valuta met hogere rente. Het doel is om te profiteren van het renteverschil tussen de twee valuta's. Als de wisselkoers stabiel blijft, kunnen beleggers rendement behalen door het renteverschil. Het succes van deze strategie kan sterk worden beïnvloed door valutakoersschommelingen.
 • Inflatieverwachtingen: Naast rentetarieven worden valuta’s ook beïnvloed door inflatieverwachtingen. Rentetarieven en inflatie staan vaak met elkaar in verbinding, valuta’s van landen met hoge inflatie hebben vaak hogere rentetarieven. Rentetarieven worden gebruikt door centrale banken om invloed uit te oefenen op de inflatie. Beleggers kunnen valuta's kopen van landen met hogere rentetarieven in de hoop te profiteren van het behoud van of zelfs de verbetering van de koopkracht verbonden aan die valuta. Dit is een vorm van speculatie in de valutamarkt.

Als belegger is het goed om rekening te houden met de risico’s die hogere rentetarieven op valuta’s kunnen hebben, zoals renterisico en valutarisico. Wisselkoersen van valutaparen kunnen zeer volatiel zijn, wees ervan bewust dat volatiliteit het profiteren van renteverschil teniet kan doen. Een belangrijke factor die als belegger of trader meegenomen dient te worden bij valutahandel is de invloed van inflatieverwachting en rentetarieven.


Geldmarkt en kapitaalmarkt

Een verandering van rentetarieven hebben vaak een directe invloed op de geldmarkt en kapitaalmarkt. Naast het veranderen van rentetarieven door een centrale bank kunnen er door deze financiële instantie ook referentie-rentetarieven worden vastgesteld. 

Referentie-rentetarieven zijn in de eurozone bekend als herfinancieringsrente en in de Verenigde Staten als federale fondsrente. Dit zijn rentetarieven die vaak gebruikt worden als basis en referentiepunt voor verschillende financiële transacties en instrumenten, zoals de obligatieopbrengst, rentevergoeding voor leningen en andere financiële producten. Een verandering in rentetarieven kan invloed hebben op de liquiditeit in zowel de geldmarkt als kapitaalmarkt.

Hieronder worden enkele van de meest voorkomende referentie-rentetarieven uitgelicht: 

 • Centrale bankrentetarieven: Dit zijn tarieven die door een centrale bank worden vastgesteld en invloed hebben op de rentetarieven in een economie. In de eurozone is het de ECB (Europese Centrale Bank) die het referentie-rentetarief vaststelt, ook wel bekend als beleidsrente. De rentetarieven die de centrale bank vaststelt, dienen als referentiepunt en beïnvloeden de kosten van leningen en de rendementen op spaargeld en andere financiële producten.
 • Interbancaire rentetarieven: Banken gebruiken interbancaire rentetarieven als referentie bij het uitlenen van kapitaal. Op de geldmarkt en kapitaalmarkt zijn de bekendste interbancaire rentetarieven de LIBOR (London Interbank Offered Rate) en de EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate).
 • Staatsobligatierentes: De staatsobligatierente wordt vaak als referentie gebruikt voor het bepalen van rentetarieven. De rentetarieven die worden gerekend op de verschillende looptijden van staatsobligaties dienen als referentie voor andere leningen en financiële producten en hun looptijd. Dit zijn financiële producten, zoals hypotheekrente, bedrijfsleningen en andere beleggingsproducten.
 • Primaire markttarieven: Primaire markttarieven, ook wel uitgifterentes genoemd, hebben betrekking op de rentetarieven die worden vastgesteld bij de uitgifte van nieuwe financiële producten, zoals schatkistpapier en bedrijfsobligaties. Deze rentetarieven zijn vooral van invloed op de nieuwe uitgegeven effecten en kunnen extra gevoelig zijn voor veranderingen in marktcondities. 

De invloed van rentetarieven op de geldmarkt en kapitaalmarkt is niet alleen afhankelijk van het door een centrale bank uitgegeven referentie-rentetarief, maar wordt ook sterk beïnvloed door de huidige marktcondities. Beide factoren, namelijk het centrale bankrentetarief en de huidige marktomstandigheden, spelen een belangrijke rol bij het vaststellen van de kosten van leningen, het bepalen van het rendement op investeringen en ze hebben aanzienlijke invloed op de financiële markten en de bredere economie.

Grondstoffenmarkten

Rentetarieven zijn van invloed op de grondstoffenmarkt, met name op de vraag naar grondstoffen, valutakoersen, inflatieverwachtingen en financieringskosten.

Hieronder worden enkele van de belangrijkste invloeden op de grondstoffenmarkt door rentetarieven uitgelicht:

 • Vraag naar grondstoffen: Bij een groeiende economie gestimuleerd door lage rentetarieven kan de vraag op grondstoffen toenemen, met name industrieel gerelateerd. De vraag neemt hierbij toe naar grondstoffen zoals energie, agrarische producten en metalen. Daarnaast is het voor bedrijven aantrekkelijker om kapitaal te lenen voor het doen van investeringen, dit doet ook vaak de vraag naar grondstoffen toenemen. Bij stijgende of hoge rentetarieven kan dit omgekeerd werken en de vraag doen afnemen. 
 • Invloed valutakoersen op grondstoffen: Rentetarieven hebben de eigenschap dat ze wisselkoersen van valuta’s kunnen beïnvloeden. Valuta’s verbonden aan hogere rentetarieven zijn vaak aantrekkelijk voor beleggers, door de toenemende vraag naar een bepaalde valuta kan de waarde stijgen. Stijgende prijzen hebben daarentegen weer effect op de prijzen die betaald moeten worden voor grondstoffen, vooral grondstoffen die internationaal verhandeld worden.
 • Inflatieverwachtingen voor grondstoffen: Zoals eerder vermeld zijn rentetarieven en inflatie sterk met elkaar verbonden. Als beleggers verwachten dat de inflatie zal stijgen, is de kans aanwezig dat de centrale banken actie ondernemen door het verhogen van rentetarieven. In deze situatie kan de vraag naar grondstoffen die gezien worden als hedging toenemen, dit zijn grondstoffen zoals goud, zilver en andere edelmetalen. Hedging is een term die gebruikt wordt voor beleggers die hun vermogen willen beschermen tegen waardevermindering.
 • Invloed op financieringskosten voor grondstoffen: Veranderingen in rentetarieven kunnen invloed hebben op de financieringskosten voor grondstoffen. Bij stijgende rentetarieven kunnen de financieringskosten ook stijgen, wat nadelig kan zijn voor producenten, omdat het hun operationele kosten verhoogt. Daarnaast kan het ook van invloed zijn op de winstgevendheid van de opslag van grondstofvoorraden, aangezien hogere financieringskosten de kosten van voorraadbeheer kunnen verhogen en dus de winstmarges kunnen verminderen."


Cryptomarkten

De cryptomarkt, en de cryptocurrency’s die daarbij horen, kunnen worden beïnvloed door de rentecyclus en veranderingen in rentetarieven. Veranderingen in rentetarieven kunnen voornamelijk invloed hebben op het investeringsgedrag en het sentiment van beleggers. Hieronder worden de invloed en de belangrijkste kenmerken bij zowel hogere als lagere rentetarieven uitgelicht:

 • Hogere rentetarieven: Bij stijgende rentetarieven kan er bij beleggers de behoefte ontstaan om hun kapitaal te herpositioneren. Beleggers kiezen vaak voor veiligere investeringen, zoals staatsobligaties en edelmetalen, ten koste van cryptocurrency’s. Een andere veelvoorkomende keuze van beleggers op de cryptomarkt in onzekere tijden en/of bij hogere rentetarieven is de overstap naar stablecoins. Zowel stablecoins als staatsobligaties kunnen vaste rentetarieven bieden, wat aantrekkelijk kan zijn voor beleggers in deze perioden. De keuzes die beleggers maken bij stijgende rentetarieven kunnen leiden tot dalende cryptoprijzen.
 • Lagere rentetarieven: Bij dalende rentetarieven kan er bij beleggers de behoefte ontstaan om hun kapitaal opnieuw te beoordelen. Bij dalende of lagere rentetarieven gaan beleggers opzoek naar beleggingen die meer rendement kunnen bieden, zoals aandelen en cryptocurrency’s, in plaats van veiligere maar minder renderende opties zoals staatsobligaties en stablecoins. Een andere veelvoorkomende keuze van beleggers op de cryptomarkt in periodes van lagere rentetarieven is het behouden of vergroten van hun posities in cryptocurrency’s. De keuzes die beleggers maken bij dalende rentetarieven kunnen leiden tot stijgende cryptoprijzen.

 

Hypotheken en vastgoedmarkt

Hypotheekleningen zijn gevoelig voor rentewijzigingen en hebben daarom directe invloed op de vastgoedmarkt. Naast andere factoren die invloed op de vastgoedmarkt hebben zijn rentetarieven een belangrijke factor. Hieronder worden de effecten van zowel stijgende als dalende rentetarieven op hypotheken en de vastgoedmarkt uitgelicht:

 • Verhogen van rentetarieven: Stijgende rentetarieven hebben vaak tot gevolg dat leningen duurder worden, wat de vraag naar vastgoed kan verminderen. De maandelijkse kosten stijgen wanneer men een nieuwe hypotheek afsluit of een variabele-hypotheekrente heeft. Een afnemende vraag naar vastgoed leidt vaak tot minder snelle prijsstijgingen of zelfs tot prijsdalingen. Wanneer de rentetarieven stijgen, kiezen huiseigenaren vaak minder snel voor het herfinancieren van hun hypotheek, wat direct gevolgen heeft voor de activiteit en inkomsten van hypotheekverstrekkers, zoals banken.
Het herfinancieren van een hypotheek: Dit is het proces waarbij een bestaande hypotheek wordt vervangen door een nieuwe lening, meestal met gunstigere voorwaarden, zoals een lagere rente. Dit om maandelijkse betalingen te verlagen of de looptijd van de lening te verkorten, om geld te besparen op de lange termijn.
 • Verlagen van rentetarieven: Dalende rentetarieven hebben doorgaans als gevolg dat leningen goedkoper worden, wat de vraag naar vastgoed kan stimuleren. De maandelijkse kosten nemen af wanneer men een nieuwe hypotheek afsluit of een variabele-hypotheekrente heeft. Een toenemende vraag naar vastgoed kan vaak leiden tot prijsstijgingen. Wanneer de rentetarieven dalen, overwegen huiseigenaren vaak eerder om hun hypotheek te herfinancieren of om een huis te kopen. Dit kan ook een stimulans zijn voor beleggers om te investeren in vastgoed vanwege de potentieel lagere kosten.

 

Belangrijke kenmerken bij verandering in rentetarieven

Naast het effect op de specifieke financiële markten zijn er nog enkele andere belangrijke kenmerken die het gevolg kunnen zijn bij een verandering in rentetarieven. Hieronder worden enkele belangrijke kenmerken uitgelicht:

Consumptie en investeringen: Rentetarieven en koopkracht zijn twee belangrijke factoren binnen de financiële wereld, en ze kunnen van invloed zijn op hoe consumenten hun geld besteden en hoe bedrijfsinvesteringen worden gedaan. 

 • Hogere rentetarieven: Hogere rentetarieven kunnen leningen duurder maken, wat de economische groei kan vertragen en de uitgaven kan beperken. Tegelijkertijd wordt sparen aantrekkelijker door de hogere rentetarieven.
 • Lagere rentetarieven: Lagere rentetarieven kunnen het tegenovergestelde effect hebben. Geld lenen kan goedkoper worden, wat economische activiteiten en uitgaven kan stimuleren. Aan de andere kant kan sparen minder aantrekkelijk worden door de lagere rentetarieven en kan het mensen aanzetten tot beleggen.


Pensioenfondsen en beleggingsfondsen

Pensioenfondsen en beleggingsfondsen kunnen ook aanzienlijke effecten ondervinden van veranderingen in rentetarieven. Deze financiële instellingen beheren vaak grote portefeuilles met beleggingen, waaronder obligaties en aandelen.

 • Hogere rentetarieven: Bij stijgende rentetarieven kan de waarde van bestaande obligaties dalen, met als gevolg een mogelijk dalend rendement voor pensioenfondsen en beleggingsfondsen. Hogere of stijgende rentetarieven maken het daarentegen weer aantrekkelijker om te investeren in rentevaste activa, zoals nieuwe obligaties met hogere rentevoeten. Pensioenfondsen en beleggingsfondsen kunnen hun portefeuilles heroverwegen en mogelijk inspelen op de veranderende rentetarieven en rendementsverwachtingen. Hogere rentetarieven kunnen aanzienlijke invloed hebben op de financiële markten en beleggingsportefeuilles, en dit kan gevolgen hebben voor beleggers en pensioenfondsen.
 • Lagere rentetarieven: Bij dalende rentetarieven kunnen de waarden van bestaande obligaties stijgen, wat kan resulteren in een potentieel toenemend rendement voor pensioenfondsen en beleggingsfondsen. Lagere rentetarieven maken het daarentegen minder aantrekkelijk om te investeren in rentevaste activa, zoals nieuwe obligaties met lagere rentevoeten. Pensioenfondsen en beleggingsfondsen kunnen hun portefeuilles heroverwegen en zich aanpassen aan de veranderende rentetarieven en rendementsverwachtingen. Lagere rentetarieven kunnen aanzienlijke invloed hebben op de financiële markten en beleggingsportefeuilles, en dit kan gevolgen hebben voor beleggers en pensioenfondsen.
 • Inflatie: Het rentebeleid van centrale banken is vaak verbonden aan het beheersen en controleren van inflatie. Hogere rentetarieven hebben de neiging om de algehele economie te vertragen door de vraag te verminderen, wat kan helpen bij het onderdrukken van prijsstijgingen (inflatie). Lagere rentetarieven hebben de neiging om de economie te stimuleren door de vraag te vergroten. Echter, te lage rentetarieven kunnen ook bijdragen aan inflatie, vooral als de vraag sterk toeneemt. Centrale banken streven vaak naar een gezonde balans tussen het beheersen van inflatie en het bevorderen van economische groei.


De invloed van rentetarieven samengevat

Voor beleggers kan het toevoeging hebben om rentetarieven en de bijbehorende rentecycli te begrijpen en in de gaten te houden. Rentetarieven en de verandering hiervan kunnen een grote impact hebben op de financiële markten en de algehele economie. Consumenten, beleggers en bedrijven ondervinden vaak de directe gevolgen door de verandering van rentetarieven. Beleggingsportefeuilles en strategieën kunnen worden aangepast aan veranderende situaties. Het beleid van centrale banken en de invloed van rentewijzigingen kunnen variëren, dit is geheel afhankelijk van de marktcondities. Door de variabele factoren, zoals verschillende marktcondities, het beleid en andere gerelateerde zaken, kunnen rentetarieven soms een complex geheel zijn.