Hoe werkt een forward contract?

Wat voor een financieel instrument is een "Forward"?

Een forward is een financieel contract tussen twee partijen, waar in beschreven staat dat de onderliggende waarde van het product in de toekomst met een vooraf bepaalde prijs gekocht of verkocht wordt.

Wat een forward uniek maakt ten opzichte van futures en opties, is dat forward-contracten niet genoteerd zijn op een beurs. Een forward is een niet-standaard contract, een overeenkomst die rechtstreeks gemaakt wordt tussen twee partijen, waardoor er meer flexibiliteit is in het bepalen van de contractvoorwaarden. Een forward heeft altijd een onderliggende activa, zoals grondstoffen, valuta’s, aandelen en obligaties.


Welke verschillende soorten Forwards zijn er

Forwards zijn er in verschillende vormen en worden ook wel termijncontracten genoemd, hieronder worden de meest voorkomende uitgelegd: 

 • Gewone forward: De gewone forward is het meest eenvoudige type forwardcontract. In dit contract staat de overeenkomst beschreven tussen twee partijen die overeengekomen zijn om een bepaalde activa op een afgesproken datum en tijd in de toekomst, tegen een vooraf overeengekomen prijs, te kopen of verkopen. Omdat een forward maatwerk is geeft het de mogelijkheid voor beide partijen om specifieke behoeften en afspraken vast te leggen in het contract. 
 • Valutatermijncontract: Ook wel “Currency forward” genoemd, dit is een type forwardcontract die specifiek is bedoeld voor het wisselen van valuta’s. Net als bij andere forwardcontracten is er een vooraf bepaalde prijs voor een bepaalde datum vastgelegd. Dit type contract wordt vaak gebruikt als bescherming tegen valutarisico’s die bedrijven kunnen lopen tijdens internationale handelstransacties.
 • Rentetermijncontract: Ook wel “Interest rate forward” genoemd, dit is een type forwardcontract die specifiek bedoeld is om een bepaalde hoeveelheid geld te lenen of uit te lenen tussen twee partijen. Vooraf wordt er in het contract de rentevoet en toekomstige datum vastgelegd. Dit type contract wordt vaak gebruikt om renterisico’s te beheren door financiële instellingen, zoals beleggingsfondsen en banken. 
 • Grondstoffentermijncontract: Ook wel “Commodity forward” genoemd is een contract tussen twee partijen specifiek bedoeld voor grondstoffen. Het is een overeenkomst waarbij een bepaald type grondstof, zoals graan, olie, koffie en zilver, gekocht of verkocht kan worden tegen een vooraf bepaalde prijs op een toekomstige datum. Dit type contract wordt vaak gebruikt door handelaren en producenten om prijsrisico’s te beperken. 
 • Indextermijncontract: Ook wel “Index forward” genoemd, is een contract tussen twee partijen specifiek bedoeld om een bepaalde index te kopen of verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs op een toekomstige datum. Dit zijn indexen zoals een aandelenindex of een obligatie-index. Dit type contract geeft beleggers de mogelijkheid om te kunnen speculeren op de toekomstige waarde van de bredere markt.

Forwardcontracten zijn dus op maat gemaakte contracten die aangepast kunnen worden aan de behoefte van beide partijen. Forwardcontracten worden niet verhandeld op gereguleerde beurzen, zoals opties en futures wel doen. Beleggers die gebruikmaken van forwards moeten er bewust van zijn dat het gebruik van dit financiële instrument ook risico’s met zich meebrengt en met name een hogere tegenpartijrisico.

 

Wat is het doel en hoe werkt een Forward

Forwardcontracten worden vooral gebruikt met het doel om bescherming te bieden tegen prijsrisico’s en om toekomstige transacties te plannen die een vastgestelde prijs hebben.

De term “forward” heeft het eigenlijk al in de naam verwerkt. In de financiële wereld wordt dit financiële instrument gebruikt om een transactie uit te voeren tegen een vooraf overeengekomen prijs op een toekomstige datum. Een forward valt onder de categorie derivatencontracten en kan gebruikt worden voor het beheren van risico’s bij het speculeren op prijsveranderingen van activa.

Om een forward-contract af te sluiten zijn er twee partijen nodig, een koper en een verkoper. Deze twee partijen komen dan overeen dat op een specifieke datum in de toekomst, voor een afgesproken prijs een bepaald actief wordt verhandeld, zoals rentetarieven, aandelen, valuta, etc. De prijs die wordt overeengekomen en is vastgelegd in het forwardcontract, wordt de forward-prijs genoemd. 

In vergelijking met andere derivaten is een forwardcontract op maat gemaakt en zijn niet gestandaardiseerd, zoals futures contracten die wel worden verhandeld op gereguleerde beurzen. Een forwardcontract is een overeenkomst tussen twee partijen, waarbij het contract meestal niet openbaar wordt verhandeld. Forwardcontracten kunnen worden aangepast naar de specifieke behoeften van beide partijen. 

Het contract wordt afgehandeld op het moment dat de afloopdatum is bereikt. Op de afloopdatum wordt de overeengekomen activa geleverd of ontvangen en worden er eventuele betalingen gedaan op basis van het verschil tussen de overeengekomen forwardprijs en de huidige marktprijs op dat moment.

Gebruikers van forwardcontracten kunnen verschillende redenen hebben voor het gebruik van deze contracten. Hieronder zijn de meest voorkomende redenen uitgelicht:

 • Planning en budgettering: Een van de mogelijkheden die forwardcontracten bieden voor bedrijven is de mogelijkheid om vooruit te plannen en het budget te beheren. Bedrijven kunnen toekomstige transacties inplannen, waarbij een forward contract gebruikt kan worden om voor beide partijen dingen vast te leggen en prijsafspraken voor de toekomst te maken. Hierdoor krijgen bedrijven beter inzicht in toekomstige kosten, opbrengsten en wordt er een stukje veiligheid ingebouwd tegen prijsvolatiliteit. Het kan bedrijven helpen bij het maken van weloverwogen beslissingen en vermindert de onzekerheid.

 • Prijsfixatie: Het gebruik van forwardcontracten geeft partijen de mogelijkheid om prijsafspraken vast te leggen voor toekomstige transacties. Door prijsfixatie te gebruiken is het mogelijk om te kunnen profiteren van de huidige prijsniveaus, mocht er verwacht worden dat prijzen zullen veranderen in de toekomst.  

 • Risicobeheer: Risicobeheer is een van de meest voorkomende redenen waarom partijen gebruikmaken van forwardcontracten. Het geeft de mogelijkheid om prijsrisico’s te beheersen, doordat beide partijen zichzelf kunnen indekken tegen ongunstige prijsveranderingen van activa. Activa, zoals obligaties, grondstoffen, valuta’s en aandelen, kunnen zeer gevoelig zijn voor prijsverandering, bijvoorbeeld door veranderingen in de marktcondities, markttrends of door marktcyclussen die plaatsvinden. Bedrijven en investeerders kunnen dit risicobeheer toepassen om hun blootstelling aan prijsvolatiliteit te verminderen en hun winstgevendheid in bescherming te nemen.

  Als belegger is het goed om te beseffen dat het gebruik van forwardcontracten niet de enige manier is om risico’s af te dekken. Naast het gebruik van forwardcontracten worden ook de andere risicobeheerstrategieën gebruikt zoals diversificatie en het gebruik van een stop-loss. Goed risicomanagement is dan ook een van de hoofdelementen die een succesvol belegger beheerst.

 • Arbitragemogelijkheden: Arbitrage is een van de mogelijkheden waar forwardcontracten voor gebruikt kunnen worden. Als een belegger denkt dat de prijs van een activa in de toekomst hoger zal zijn dan de overeengekomen forwardprijs, is het mogelijk om deze activa goedkoper aan te kopen via een forwardcontract. Als de prijs van de activa inderdaad zoals verwacht hoger komt te liggen, kan de activa goedkoper worden gekocht via een forwardcontract en met winst verkocht worden op de spotmarkt.

  Een andere manier van arbitrage door het gebruik van forwardcontracten zijn arbitragetransacties, waarbij een handelaar profiteert van het verschil in prijs tussen verschillende markten. Door het kopen van een forwardcontract op de ene markt en hetzelfde actief op een andere markt weer te verkopen tegen een hogere prijs, is het mogelijk om met relatief weinig risico winst te maken.

 • Speculatie: Uiteraard is speculatie ook een van de mogelijkheden waar forwardcontracten voor gebruikt kunnen worden. Door te speculeren op toekomstige prijsverandering van een activa is het mogelijk om winst te maken. Dit is mogelijk voor alle activa die aan een forwardcontract verbonden kunnen worden, zoals valuta, rentetarieven, aandelen, obligaties, grondstoffen, etc. 

 

Belangrijke aspecten bij de handel in Forwards

Er zijn verschillende belangrijke aspecten waar rekening mee gehouden moet worden bij het handelen in forwards. Hier zijn enkele belangrijke aspecten uitgewerkt, zoals het belang van contractspecificaties, marktinformatie, regelgeving, kosten en financiering:

 • Contractspecificaties: Een overeenkomst die gesloten wordt via een forwardcontract moet duidelijk zijn en voldoen aan specifieke eisen voor beide partijen. Bij het opmaken van het forwardcontract is het essentieel om de contractspecificaties begrijpelijk en nauwkeurig te definiëren. Contractspecificaties kunnen bestaan uit de afloopdatum, de forward-prijs, het onderliggende actief, de hoeveelheid of grote en eventuele andere relevante voorwaarden.
 • Marktinformatie: Marktinformatie kan in een breed begrip gezien worden en is vooral de informatie die invloed kan hebben op de markt of het onderliggend actief uit het forwardcontract. Marktinformatie die van invloed kunnen zijn, zijn marktcondities, markttrends, marktcyclussen, economische indicatoren, geopolitieke gebeurtenissen, verandering in vraag en aanbod, etc. Door op de hoogte te blijven van de marktinformatie kunnen er mogelijk betere en weloverwogen beslissingen genomen worden voor bijvoorbeeld het bepalen van de forward-prijs.
 • Liquiditeit: liquiditeit is voor forwardcontracten van belang om verschillende redenen. Liquiditeit is een factor die er voor kan zorgen dat een contract gemakkelijk kan worden gekocht of verkocht, zonder dat dit de prijs significant beïnvloed. Bij gebrek aan liquiditeit is het lastiger om een positie te openen of te sluiten. Liquiditeit kan ook effect hebben op de spread, wat dus weer kan leiden tot mogelijk hogere transactiekosten.  
 • Regelgeving: De regelgeving die van toepassing kan zijn rond het verhandelen van forwardcontracten kan veranderen. Er kunnen per rechtsgebied verschillende specifieke voorschriften zijn die betrekking hebben op de contracten, zoals transparantie, rapportagevereisten en andere aspecten van de handel in derivaten.
 • Kosten en financiering: Er zijn bepaalde kosten en financieringen die verbonden zijn aan forwardcontracten en van invloed kunnen zijn op de winstgevendheid van de transactie. Denk bij kosten en financiering aan spreads, financieringskosten en commissies. Doordat deze kosten invloed kunnen hebben op de winstgevendheid of het profijt van het gebruik van forwards, is het goed om hier van op de hoogte te zijn en deze kosten mee te nemen in de berekeningen of handelsstrategieën.  

Samengevat: belangrijke aspecten bij de handel in of het gebruik van forwards, zoals het belang van contractspecificaties, de invloed van marktinformatie, liquiditeit, regelgeving en kosten, zijn goed om te begrijpen.

 

Voor- en nadelen van Forward

Hieronder een opsomming van de meest relevante voor- en nadelen bij de handel en het gebruik van een forward:

Voordelen van Forward-handel:

 • Maatwerk: Forwardcontracten zijn maatwerk en kunnen daarom handig zijn bij het voldoen aan de specifieke behoeften en eisen van beide partijen. Hierdoor hebben handelaren de flexibiliteit om aanpassingen, zoals de afloopdatum, de hoeveelheid onderliggende activa en andere eisen, op maat te maken en in het contract te verwerken. Maatwerk geeft flexibiliteit bij het afdekken van risico’s en de mogelijkheid tot optimalisatie bij het speculeren op prijsveranderingen.
 • Afdekkingsinstrument: Forwardcontracten geven de mogelijkheid en daarmee het voordeel dat ze gebruikt kunnen worden als afdekkingsinstrument om risico’s te beperken. Het gebruik ervan geeft de mogelijkheid voor bedrijven om prijsfluctuaties van activa, zoals aandelen, valuta of grondstoffen, te beheersen en hun winstgevendheid te beschermen. Hierdoor zijn bedrijven in staat om bedrijfsresultaten te controleren en onzekerheden te verminderen.
 • Geen margestortingen: Er is geen margestorting nodig bij het gebruik van forwards, dit kan of is wel het geval bij andere derivaten zoals futures. Doordat er geen margestortingen nodig zijn hoeft een belegger niet een deel van zijn kapitaal te reserveren om zijn posities open te houden. Dit kan zeker een voordeel zijn voor bedrijven of handelaren die niet beschikken over een groot beschikbaar kapitaal.
 • Flexibiliteit in uitvoering: Doordat een forwardcontract een juridisch bindend contract is en een overeenkomst is tussen twee partijen, is het mogelijk voor beide partijen om het contract naar hun specifieke behoefte aan te passen. Uiteraard gebeurt dit in goed overleg tussen beide partijen. Ook valt er onderling te onderhandelen over afwijkende leveringsvoorwaarden of aanpassingen aan de contractspecificaties.

Nadelen van Forward-handel:

 • Tegenpartijrisico: Een van de nadelen van forwardcontracten is het tegenpartijrisico waar beleggers mee te maken hebben. Met tegenpartijrisico wordt het risico bedoeld dat er gelopen wordt bij de handel in derivaten tussen verschillende partijen. Het risico bestaat dat een van de partijen niet aan de verplichtingen die in het contract vermeld staan kan voldoen, oftewel tegenpartijrisico. Het nadelige gevolg door het niet voldoen aan de contractuele afspraken kan leiden tot financiële verliezen of juridische geschillen.
  Het in kaart brengen van het tegenpartijrisico is dan ook een belangrijk onderdeel om vroegtijdig mogelijke problemen te voorkomen. Denk bij de mogelijke tegenpartijrisico’s aan kredietwaardigheid en betrouwbaarheid van de tegenpartij, hierbij is het mogelijk om gebruik te maken van juridische documentatie zoals het ISDA (International Swaps and Derivatives Association) Master Agreement. Door het mogelijke tegenpartijrisico vroegtijdig in kaart te brengen kunnen er passende maatregelen genomen worden om de risico’s te beperken.
 • Gebrek aan liquiditeit: Bij het gebruik van forwardcontracten kan een gebrek aan liquiditeit nadelige gevolgen hebben. Doordat forwards meestal niet worden verhandeld op gereguleerde beurzen, is het mogelijk dat er te maken is met beperkte liquiditeit. Daarnaast komt het gebrek aan liquiditeit vaker voor bij het verhandelen van minder gangbare activa. Beperkte liquiditeit kan zorgen dat het lastig is om posities te openen of te sluiten voor de gewenste prijs. Gebrek aan liquiditeit kan dus mogelijk zorgen voor hogere spreads en transactiekosten. 
 • Onomkeerbaarheid: Als het forwardcontract is afgesloten en beide partijen hebben ingestemd met de voorwaarden in het contract, is het bindend en dienen beide partijen de voorwaarden na te leven. Het contract is dus onomkeerbaar en niet eenvoudig te annuleren of te wijzigen zonder instemming van beide partijen.
 • Markt- en prijsrisico: Aan een forwardcontract is altijd een markt- en prijsrisico verbonden. De waarde van het contract is gevoelig voor beïnvloeding van onverwachtse factoren, zoals prijsbewegingen van het onderliggende actief. Het is dus mogelijk, als de marktprijs verandert, dat een van de betrokken partijen een winst of juist verlies kan ervaren. 


Forward Samengevat

Aan het gebruik van forwardcontracten zijn voor- en nadelen verbonden. Als gebruiker van forwards is het dus aan te raden om zorgvuldig de overweging te maken of dit soort contracten passen bij de doelstellingen die er voor ogen zijn. Bij deze afwegingen kan er gekeken worden naar de risicobereidheid, marktcondities en doelstellingen.