Intrinsieke Waarde | Betekenis en Berekening

De Intrinsieke Waarde van Financiële Instrumenten: Een Diepgaande Gids

De intrinsieke waarde van een financieel instrument, zoals aandelen, beleggingsfondsen, grondstoffen of obligaties, vertegenwoordigt de werkelijke onderliggende waarde van dat instrument. Deze waarde wordt bepaald door factoren zoals de waarde van de onderliggende activa, winstgevendheid en andere relevante elementen die onafhankelijk zijn van de huidige marktprijs. Het is een essentieel concept in de financiële wereld, omdat het kan helpen bij het beoordelen van de waarde van een financieel instrument ten opzichte van de marktprijs. Intrinsieke waarde speelt een cruciale rol in fundamentele analyse (FA) en kan beleggers ondersteunen bij het nemen van weloverwogen beleggingsbeslissingen.

 

Waarom is de Intrinsieke Waarde Belangrijk?

De intrinsieke waarde kan dienen als een cruciale indicatie voor beleggers, traders en financiële analisten omdat het een duidelijk beeld te krijgen van de werkelijke waarde van een financieel instrument, bedrijf of asset. Dit is informatie die vaak los staat van een volatiele markt en de prijsbewegingen die daar bij horen. Hieronder hebben we enkele belangrijke redenen en kenmerken uitgelicht die de waarde van het begrijpen van intrinsieke waarde uitlichten:

Onderliggende waarde van een financieel instrument

Identificatie van Onder- en Overwaardering

 • Hogere intrinsieke waarde: Als de intrinsieke waarde hoger is dan de marktprijs, kan dit duiden op een onderwaardering van het instrument. Dit betekent dat het instrument wellicht goedkoper is dan zijn werkelijke waarde, wat een aantrekkelijke koopkans biedt voor beleggers. Ondergewaardeerde activa kunnen in de toekomst stijgen in prijs zodra de markt de werkelijke waarde herkent, wat kan resulteren in aanzienlijke winsten.
 • Lagere intrinsieke waarde: Als de intrinsieke waarde lager is dan de marktprijs, kan dit wijzen op een overwaardering van het instrument. Dit impliceert dat het instrument mogelijk duurder is dan zijn werkelijke waarde, wat een waarschuwingssignaal kan zijn voor beleggers om voorzichtig te zijn. Overgewaardeerde activa kunnen dalen in prijs wanneer de markt deze realiteit erkent, wat kan leiden tot verliezen.

Ondersteuning bij Beleggingsbeslissingen

Het kennen van de intrinsieke waarde helpt beleggers om geïnformeerde beslissingen te nemen. Door te begrijpen of een financieel instrument over- of ondergewaardeerd is, kunnen beleggers strategisch kopen of verkopen om hun rendement te maximaliseren en hun risico's te minimaliseren. Dit is vooral belangrijk in volatiele markten, waar prijsbewegingen vaak onvoorspelbaar zijn.

Fundamentele Analyse en Lange Termijn Investeringen

De intrinsieke waarde is een zeer belangrijk onderdeel bij het doen van een fundamentele analyse. Beleggers met een langetermijnstrategie kijken naar de werkelijke waarde en gezondheid van een bedrijf of financieel instrument, in plaats van zich te laten beïnvloeden door korte termijn markttrends. Dit helpt hen om sterke investeringen te vinden die op de lange termijn in waarde kunnen groeien.

Risicobeheer

Het begrijpen en weten wat de intrinsieke waarde is van een financieel product kan Beleggers helpen bij het risicobeheer. Door te investeren in ondergewaardeerde activa, verminderen beleggers hun risico, omdat ze deze activa kopen voor minder dan hun werkelijke waarde. Dit biedt enige bescherming tegen marktvolatiliteit en onverwachte prijsdalingen.

Vergelijking van Bedrijven en Sectoren

De intrinsieke waarde helpt beleggers om bedrijven en sectoren te vergelijken op basis van hun werkelijke waarde in plaats van marktprijzen. Hierdoor kunnen beleggers gemakkelijker zien welke bedrijven beter gepositioneerd zijn voor groei en welke sectoren mogelijk ondergewaardeerd zijn.

Belang van Risicoanalyse bij Intrinsieke Waardebepaling

Risicoanalyse is een erg belangrijk onderdeel bij het bepalen van de intrinsieke waarde van financiële instrumenten. Hieronder worden enkele risico’s uitgelicht die een belangrijke rol kunnen spelen bij het bepalen van de intrinsieke waarde:

 • Marktrisico: De kans op verliezen door veranderingen in de marktomstandigheden.
 • Kredietrisico: Het risico dat een tegenpartij niet aan zijn verplichtingen voldoet.
 • Liquiditeitsrisico: Het risico dat een belegging niet snel genoeg kan worden verkocht zonder aanzienlijke prijsverlaging.
 • Operationeel risico: Risico’s die voortvloeien uit operationele storingen zoals fraude, systeemfouten of menselijke fouten.

Risico's betreft intrinsieke waarde

Voorbeelden van Bedrijven en Instrumenten met Hoge Intrinsieke Waarde

Om intrinsieke waarde beter te begrijpen hebben we hieronder enkele voorbeelden gegeven van bedrijven die binnen de financiële wereld bekend staan om hun hoge intrinsieke waarde:

 • Apple Inc. (AAPL): Apple's sterke merkwaarde, constante innovatie en hoge winstmarges dragen bij aan een hoge intrinsieke waarde. Het bedrijf blijft nieuwe producten en diensten ontwikkelen die consumenten aanspreken, wat zorgt voor duurzame groei en winstgevendheid. Door te kijken naar de intrinsieke waarde van Apple, kunnen beleggers beter begrijpen waarom dit bedrijf als een solide investering wordt beschouwd.
 • Tesla Inc. (TSLA): Tesla is een uitstekend voorbeeld van hoe verwachtingen voor toekomstige groei en baanbrekende technologie de intrinsieke waarde beïnvloeden. Het bedrijf loopt voorop in de ontwikkeling van elektrische voertuigen en duurzame energieoplossingen. Door te analyseren hoe deze factoren bijdragen aan Tesla's intrinsieke waarde, kunnen beleggers inzicht krijgen in de potentiële langetermijnvoordelen van investeren in disruptieve technologieën.
 • Microsoft Corp. (MSFT): Microsoft heeft een hoge intrinsieke waarde dankzij zijn sterke positie in de softwaremarkt, succesvolle cloud computing diensten en voortdurende innovatie. Het bedrijf heeft een stabiel bedrijfsmodel en genereert consistente winsten, wat het een aantrekkelijke optie maakt voor langetermijnbeleggers.
 • Amazon.com Inc. (AMZN): Amazon's diversificatie in e-commerce, cloud services en entertainment maakt het een bedrijf met een aanzienlijke intrinsieke waarde. De constante groei en uitbreiding naar nieuwe markten tonen de kracht van Amazon's bedrijfsmodel en strategie.

 

Impact van Macro-Economische Factoren op Intrinsieke Waarde

Macro-economische factoren, een belangrijk onderdeel van marktcondities in het algemeen kunnen een grote rol spelen bij het bepalen van de waarde van financiële instrumenten:

 • Inflatie: Wanneer de prijzen stijgen, vermindert de koopkracht van toekomstige geldstromen en daarmee ook de intrinsieke waarde.
 • Rente: Stijgende of dalende rentetarieven hebben invloed op de kosten van het lenen of investeren, wat de intrinsieke waarde kan beïnvloeden.
 • Economische groei: Als de economie groeit, stijgen vaak ook de bedrijfswinsten, wat een positief effect kan hebben op de intrinsieke waarde van bedrijven en financiële instrumenten.


Intrinsieke waarde uitgelegd per financieel instrument

Hieronder lichten we de intrinsieke waarde uit aan de hand van enkele financiële instrumenten:

Intrinsieke waarde bij Aandelen

Het bepalen van de intrinsieke waarde bij individuele aandelen gebeurt via de boekwaarde van het beursgenoteerde bedrijf, hierbij dient er gecorrigeerd te worden voor schulden en andere financiële verplichtingen. Een andere mogelijkheid voor het bepalen van de intrinsieke waarde van aandelen, is de te verwachte kasstroom van het bedrijf in kaart brengen.

 • Boekwaarde: Het bepalen van de boekwaarde van het beursgenoteerde bedrijf kan berekend worden:
   Neem bij het bepalen de waarde van het bedrijf als basis. Trek hier vervolgens de schulden en andere financiële verplichtingen vanaf. Deel vervolgens het resultaat hiervan (de boekwaarde) door het aantal uitstaande aandelen van het bedrijf (de float). Het resultaat is de boekwaarde per aandeel. Dit geeft een indicatie van de boekhoudkundige waarde van het bedrijf per uitstaand aandeel. Het is een nuttige maatstaaf voor beleggers om de boekhoudkundige gezondheid en de potentiële waarde van een bedrijf te evalueren.

  “Boekwaarde per aandeel: omdat zelfs aandelen soms behoefte hebben aan een beetje zelfreflectie over waar ze vandaan komen.”

  Wees er echter van bewust dat de boekwaarde niet altijd kan worden gezien als de werkelijke marktwaarde. De berekening die gemaakt wordt is gebaseerd op historische kosten en data, het geef mogelijk niet de actuele marktwaarde van de activa weer.

 • Toekomstige kasstromen: Ook wel bekend als “Discounted Cash Flow” (DCF). Om de toekomstige kasstromen in te schatten kan de DCF-methode worden gebruikt, waarbij de huidige waarde van het bedrijf in kaart wordt gebracht. Bij deze methode dient er rekening gehouden te worden met de groeimogelijkheid, mogelijke risico’s en eventuele waardeverandering in verloop van tijd. Bij het uitvoeren van een goede DCF-methode kan men inzicht krijgen in een zo realistisch mogelijke intrinsieke waarde van een aandeel.

Het bepalen van de intrinsieke waarde van aandelen kunnen bereikt worden met beide methoden, echter zal het er sterk afhankelijk van zijn welke gegevens beschikbaar zijn. Wees ervan bewust dat niet alle verstrekte informatie die gebruikt kan worden voor deze methoden altijd even accuraat kunnen zijn. Het bepalen van de intrinsieke waarde van aandelen kan een toevoeging bieden voor beleggers bij het maken van beleggersbeslissingen.

Intrinsieke waarde bij Obligaties

Het bepalen van de intrinsieke waarde bij obligaties kan worden gedaan door deze te berekenen. Neem de koopwaarde van de obligatie als basis. Voeg hieraan toe de toekomstige waarde met de rentebetalingen en andere bijkomstige kosten. De intrinsieke waarde van obligaties is dus eigenlijk simpel gezegd, de waarde die aan het einde van de looptijd wordt uitgekeerd.

Deze berekende waarde kan worden beïnvloed door verschillende factoren en is geheel afhankelijk van de opgenomen voorwaarden in het obligatiecontract. Dit zijn factoren, zoals de couponrente, de huidige marktrente en de looptijd.

 • Lagere intrinsieke waardeobligaties: Bij een intrinsieke waarde die lager is dan de marktprijs, wordt de obligatie ook wel discount of ondergewaardeerde obligatie genoemd.
 • Hogere intrinsieke waardeobligaties: Bij een hogere intrinsieke waarde dan de marktprijs staat de obligatie bekend als premium of overgewaardeerde obligatie.

Door onderscheid te maken tussen “discount” en “Premium” obligaties kan men inzicht krijgen in de mogelijke potentie. Hierbij kan de huidige marktprijs worden vergeleken met de berekende intrinsieke waarde.

Intrinsieke waarde bij Beleggingsfondsen

Het bepalen van de intrinsieke waarde per aandeel van beleggingsfondsen kan worden gedaan door deze te berekenen. Neem de koopwaarde van het beleggingsfonds als basis. Deel deze vervolgens door het aantal uitstaande aandelen in het fonds. De uitkomst wordt ook wel netto-investeringswaarde genoemd, oftewel “Net Asset Value” (NAV). Vaak wordt de waarde van het beleggingsfonds juist weergegeven, deze berekening dient alleen als aanvulling en verduidelijking.

Meestal wordt de NAV-waarde dagelijks berekend en is het inzichtelijk. Dit zorgt ervoor dat beleggers regelmatig inzicht hebben in de waarde van hun beleggingsfonds. Beleggers die aandelen willen kopen of verkopen uit het beleggingsfonds, verhandelen deze tegen de NAV-prijs. Dit betekent dat ze handelen op basis van de intrinsieke waarde van het fonds op dat specifieke moment.

Intrinsieke waarde bij Opties

Het bepalen van de intrinsieke waarde bij opties kan worden gedaan door deze te berekenen. De intrinsieke waarde van opties is het verschil tussen de huidige marktprijs van de onderliggende waarde (bijvoorbeeld de waarde van het aandeel waar de optie op is gebaseerd) en de uitoefenprijs van de optie (dit is de prijs die opgenomen is in het optiecontract waarvoor de onderliggende activa voor gekocht of verkocht op de afloopdatum). Hieronder wordt zowel de berekening van een call-optie als put-optie uitgelicht:

 • Call-optie: Als de huidige marktprijs van de onderliggende waarde hoger is dan de uitoefenprijs, heeft de call-optie intrinsieke waarde.

Intrinsieke waarde van een call-optie = Huidige marktprijs van de onderliggende waarde - Uitoefenprijs van de call-optie.

 • Voor een put-optie: Als de huidige marktprijs van de onderliggende waarde lager is dan de uitoefenprijs, heeft de put-optie intrinsieke waarde.

Intrinsieke waarde van een put-optie = Uitoefenprijs van de put-optie - Huidige marktprijs van de onderliggende waarde.

Bij een meerwaarde van de intrinsieke waarde wordt de optie ook wel “In the money” (ITM) genoemd. Door het bepalen van de intrinsieke waarde van opties hebben beleggers inzicht in de potentiële winstgevendheid. Nu beleggers weten of een optie een werkelijke waarde heeft, kan dit van invloed zijn op mogelijke beleggingsbeslissingen, zoals het uitoefenen van de optie, het vasthouden ervan of het verhandelen op de optiemarkt.

Intrinsieke waarde bij Cryptocurrency’s

Het bepalen van de intrinsieke waarde bij cryptocurrency’s kan net iets anders werken dan bij traditionele financiële instrumenten. Het grote verschil zit hem erin dat cryptocurrency’s een digitale activa zijn en geen fysieke activa met een onderliggende waarde. De waarde van cryptocurrency’s zijn grotendeels gebaseerd op technologie, adoptie en vertrouwen. Hierdoor is het bepalen van de intrinsieke waarde complexer dan bij fysieke activa. Hieronder worden enkele factoren uitgelicht die de intrinsieke waarde van crypto kunnen beïnvloeden:

 • Technologische Fundamenten: Cryptocurrency’s zijn vaak gebouwd op technologische fundamenten. Hierbij gaat het om hoe innovatief en bruikbaar het crypto-ecosysteem is waar de digitale valuta op draait.
 • Gebruiksscenario's: Welke toepassingen worden er geboden en hoeveel worden deze gebruikt. Hoeveel transacties en volume vinden er daadwerkelijk plaats op het crypto-netwerk.
 • Aanbod en Vraag: Oftewel de marktwerking, deze is van invloed bij het bepalen van de intrinsieke waarde.
 • Netwerkeffecten: Hierbij draait het om het netwerk dat om de cryptocurrency’s is gebouwd en wordt gebruikt. Hoeveel mensen en bedrijven hebben toegang tot de cryptocurrency’s, hoeveel wordt het daadwerkelijk gebruikt en ondersteund.
 • Regulering en Acceptatie: Hoe wordt de cryptovaluta behandeld door regelgevers en toezichthouders, zijn er lopende rechtszaken of claims en in welke mate wordt de crypto geaccepteerd door het mainstream financiële systeem.

Het bepalen van de intrinsieke waarde van cryptocurrency’s kan dus relatief complex zijn. De waardebepaling is afhankelijk van variabele factoren wat het lastig kan maken. Dit kunnen variabele factoren zijn, zoals volatiele marktprijzen, gevoeligheid voor sentiment, nieuws en speculaties. Doordat het bepalen van de intrinsieke waarde van digitale valuta lastig kan zijn kunnen beleggers er voor kiezen om extra voorzichtig te zijn bij het beoordelen van de waarde.

Intrinsieke waarde samengevat

Beleggers kunnen gebruikmaken van de intrinsieke waarde als aanvulling op de onderbouwing van hun beleggingsbeslissingen. Het kan handig zijn om te bepalen of een financieel instrument ondergewaardeerd of overgewaardeerd is. Uiteraard zijn er meerder factoren die kunnen meewegen bij het maken van een beslissing en het in kaart brengen van bepaalde risico. Dit zijn factoren, zoals de marktcondities, concurrentiepositie van een bedrijf of project, macro-economische gebeurtenissen en de kwaliteit van het management.