Futures, een financieel instrument wat zijn het?

Wat zijn Futures en hoe werkt het?

Futures zijn gestandaardiseerde contracten tussen kopers en verkopers. Futures zijn op het moment van aankopen een contract waar de verplichting in staat wanneer en waar het fysieke product in de toekomst moet worden afgenomen tegen een vastgestelde prijs. Futures contracten worden verhandeld op gereguleerde beurzen, zoals de Eurex of Chicago Mercantile Exchange (CME).

Het doel van futures is het ontdekken van prijzen, de koper beschermen tegen volatiliteit, het beheren van risico’s en als laatste kunnen futures gebruikt worden voor speculatie van onderliggende activa. Futures kunnen worden verhandeld op verschillende onderliggende activa, zoals grondstoffen, valuta, aandelen en rentetarieven.


Welke verschillende soorten Futures zijn er

Op de financiële markten worden er verschillende soorten futures verhandeld. De futures zijn afgestemd op de onderliggende waarde van de specifieke producten en financiële instrumenten. Hieronder staat een opsomming van de meest voorkomende futures:

 • Aandelen futures: Dit zijn futures-contracten waarbij de onderliggende waarde gebaseerd is op individuele aandelen of een aandelenindex. Beleggers kunnen via aandelen-futures speculeren op toekomstige prijsbewegingen van aandelen of indexen, zoals de AEX, NASDAQ, etc.  
 • Obligatie futures: Dit zijn futures-contracten waarbij de waarde gebaseerd is op een obligatie of obligatie-index. Beleggers kunnen via obligatie-futures op de obligatiemarkt of derivatenmarkt speculeren op toekomstige rentetarieven of waarde van obligaties. 
 • Grondstoffen futures: Dit zijn futures-contracten waarbij de onderliggende waarde is gebaseerd op de toekomstige prijs van fysieke grondstoffen, zoals ruwe olie, graan, koffie, goud, etc. In grondstoffen futures-contracten staan de leveringsdata en prijzen vermeld die ingaan als het contract afloopt. Kopers van deze Futures contracten kunnen zich beschermen tegen prijsschommelingen en risico’s die gepaard gaan met de grondstoffenmarkt. 
 • Valuta futures: Dit zijn futures-contracten waarbij de waarde gebaseerd is op wisselkoersen tussen verschillende valuta’s. Beleggers, maar vooral bedrijven, gebruiken valuta-futures om zichzelf te beschermen tegen ongunstige wisselkoersbewegingen. Daarnaast wordt er gespeculeerd met valuta-futures door beleggers om te profiteren van valutaprijsschommelingen.  
 • Index futures: Dit zijn futures-contracten waarbij de waarde gebaseerd is op een beursindex, zoals de S&P 500, NASDAQ, AEX of Nikkei 225. Beleggers kunnen via index-futures speculeren op prestaties van de bredere markt, in plaats van individuele aandelen.
 • Rente futures: Dit zijn futures-contracten waarbij de waarde gebaseerd is op de toekomstige waarde van rentetarieven of rente-instrumenten, zoals schatkistpapier, bedrijfsobligaties of staatsobligaties. Beleggers kunnen via rente-futures speculeren op verandering van toekomstige rentetarieven. 

Futures zijn bij het afsluiten van een futures-contract voor beide partijen bindend en verplicht. De verplichting om de transactie op de vervaldatum van het contract uit te voeren geldt voor beide partijen. Futures-contracten worden gebruikt voor hedging, dit is een strategie om risico’s te beheersen en valt binnen het risicomanagement. Daarnaast worden futures-contracten ook gebruikt voor speculatie door beleggers op toekomstige bewegingen in waarde.

 

Wat is het doel van Futures

Het doel van futures-contracten bestaat uit twee hoofddoelen, namelijk hedging en speculatie. Daarnaast worden futures ook gebruikt voor prijsontdekking en arbitrage. Verschillende soorten beleggers gebruiken futures-contracten voor verschillende doeleinde, hieronder zijn de belangrijkste toepassingen uitgelegd: 

 • Hedging met futures: Hedging is een term die gebruikt wordt op de financiële markten voor het nemen van een strategische positie, om blootstelling aan financieel risico te verminderen. Bij hedging worden beleggingen, zoals derivaten of andere financiële instrumenten, gebruikt om mogelijke verliezen te compenseren door volatiliteit in prijzen, valuta´s of rentetarieven.

 • Speculatie met futures: Een groot percentage van de deelnemers op de futures-markt, gebruikt de markt om te speculeren op toekomstige prijsbewegingen van de onderliggende activa. Bij het kopen en verkopen van futures kan er voor gekozen worden om te speculeren op zowel stijgende als dalende prijzen in de toekomst. Om te kunnen profiteren van een toekomstig stijgende prijsbeweging wordt er een long-positie geopend en bij een verwachte dalende prijsbeweging een short-positie. Speculanten proberen vooral te profiteren van prijsverschillen tussen de periode dat de futures aangekocht kunnen worden en dat het contract afloopt. Op die manier is het mogelijk om te speculeren met futures in de onderliggende waarde van een activa, zonder daadwerkelijk de onderliggende activa te bezitten. Speculeren met futures valt over het algemeen onder de meer complexe financiële instrumenten, waardoor er relatief veel risico is maar de kans op grotere winsten is ook aanwezig.

 • Prijsontdekking met futures: Prijsontdekking wordt gezien als het proces waarbij prijzen van onderliggende activa worden vastgesteld aan de hand van futures. Futures spelen een belangrijke rol bij het ontdekken van marktprijzen. Het gebruik van futures voor prijsontdekking is vooral van toepassing en handig voor activa waarvan de prijs volatiel is. Het werkt ook goed voor producten waarbij er geen directe markt voor spottransacties bestaat. Hierdoor zijn de verschillende soorten beleggers in staat om te speculeren, posities in te nemen en risico’s te beheren aan de hand van toekomstige prijsverwachtingen door het gebruik van prijsontdekking.

 • Arbitrage met futures: Arbitrage met futures is het profiteren van prijsverschillen tussen futures-contracten en de spotmarkt. Deze prijsverschillen kunnen Arbitrageurs gebruiken door gelijktijdig tegenovergestelde transacties uit te voeren. Door snel te handelen is het mogelijk voor deze beleggers om winst te maken zonder teveel risico’s te lopen.
   Het prijsverschil tussen het futures-contract en de onderliggende waarde van de activa ontstaat door inefficiëntie of tijdelijke onbalans. Het is een handelsstrategie die snelheid vereist en relatief weinig risico heeft bij het goed uitvoeren. Snelheid is vereist om te kunnen profiteren vóór het evenwicht in waarde zich herstelt. 

De manier waarop en de reden voor het gebruik van futures-contracten verschilt per financiële markt en deelnemer. Het algemene doel van futures-contracten is het beheren van risico’s, winst te maken of marktprijzen te ontdekken.

 

Hoe werkt een Future-contract

Futures zijn gestandaardiseerde contracten tussen kopers en verkopers. Futures zijn op het moment van aankopen een contract waar de verplichting in staat wanneer en waar het fysieke product in de toekomst moet worden afgenomen tegen een vastgestelde prijs. De koper van het futures-contract betaalt een margin aan de verkoper, dit is een aanbetaling en onderdeel van de handel in futures. Futures contracten worden verhandeld op gereguleerde beurzen. Een beurs is een plek waar kopers en verkopers elkaar ontmoeten om te handelen en prijzen bepaald worden door de marktwerking.

Hieronder wordt de werking  en de belangrijkste aspecten van een futures-contract uitgelegd:

 • Onderliggend actief: Een futures-contract is altijd gekoppeld aan een onderliggende activa zoals een grondstof, index, valuta of aandeel. Doordat deze aan elkaar gekoppeld zijn zal het futures-contract altijd in prijs meebewegen met het onderliggend actief. In het contract worden belangrijke zaken, zoals de specificaties van het actief en de hoeveelheid en kwaliteit, vastgelegd in het contract.

 • Prijs en vervaldatum: In het futures-contract staan specificaties vermeld, zoals de prijs waarvoor de onderliggende activa zal worden verhandeld, de plaats en datum van afname van het product. De datum wordt de vervaldatum genoemd en de prijs noemen we futures-prijs.

 • Kopers en verkopers: Bij een futures-contract zijn er altijd twee partijen nodig, een koper en de verkoper. De koper van het contract koopt daarmee een long-positie via de futures en verwacht dat de prijs van de onderliggend actief gaat stijgen. Als de prijs daadwerkelijk stijgt kan de koper het actief kopen tegen de lagere futures-prijs en vervolgens verkopen op de markt voor een hogere marktprijs. Dit geeft de koper de kans om winst te maken. Een verkoper daarentegen verkoopt het futures-contract en verwacht dat de prijs van het onderliggend actief zal dalen. Als de prijs daadwerkelijk zakt kan de verkoper het actief verkopen tegen de hogere futures-prijs en vervolgens kopen op de markt voor een lagere marktprijs. Dit geeft de verkoper de kans om winst te maken.

 • Margin en hefboomwerking: Zowel koper als verkoper zijn verplicht om een margin te storten bij hun makelaar, dit is nodig om de handel in futures te faciliteren. Het betalen van margin is stukje zekerheid die ingebouwd is voor beide partijen, zodat er voldaan kan worden aan de verplichtingen uit het futures-contract. Door het gebruik van margin zijn de handelaren in staat om te handelen met een hefboom. Dit wordt ook wel hefboomwerking genoemd en dit maakt het voor handelaren mogelijk om met grotere posities te kunnen handelen, terwijl ze een relatief kleinere investering gedaan hebben. Het gebruik van hefboomwerking is niet zonder risico en kan zowel de winst als het verlies vergroten.

 • Mark-to-Market: Mark-to-Market is een term die gebruikt wordt voor een proces bij futures-contracten en is een dagelijkse afrekening waaraan voldaan moet worden door koper en verkoper. Bij Mark-to-Market wordt de winst of het verlies van de contractpositie op basis van dagelijkse prijsverandering bijgewerkt. Bij een verandering in prijs dat tot een verlies lijdt van de handelaar, is de handelaar verplicht om extra margin bij te storten om aan de vereisten te voldoen.

 • Fysieke levering en cash settlement: Futures-contracten zijn oorspronkelijk ontworpen en bedoeld om bij het aflopen van het contract over te gaan op de levering van het onderliggend actief. Dit is echter in de loop der jaren veranderd, waarbij tegenwoordig de meeste futures-contract worden gesloten voordat de vervaldatum bereikt wordt. Dit gebeurt door middel van een tegengestelde transactie. Bij een tegengestelde transactie neemt de oorspronkelijke koper of verkoper van het contract een tegenovergestelde positie in om het contract te beëindigen en de verplichtingen van levering te voorkomen. Door het sluiten van de positie vóór de vervaldatum, wordt het proces van fysieke levering vermeden. In plaats van een fysieke levering wordt er gebruik gemaakt van een cash settlement. Bij een cash settlement wordt het verschil in prijs van het contract en de marktprijs op het moment van sluiten verrekend in contanten. Door de mogelijkheid van een cash settlement is het handelen en profiteren van futures-contracten toegankelijker en flexibeler geworden voor beleggers.

 • Risico: Futures zijn complexe en risicovolle financiële instrumenten vanwege de hefboomwerking en hoge volatiliteit. Daarnaast bestaat ook de kans van een fysieke levering van het onderliggend actief. Voor beleggers die futures gebruiken is het aan te raden om op de hoogte te zijn van de risico’s en kennis te hebben van de marktcondities en het gebruik van risicomanagement.

 

Voor- en nadelen van Futures

Hieronder een opsomming van de meest relevante voor- en nadelen van futures:

Voordelen:

 • Hefboomwerking: Hefboomwerking is een van de mogelijkheden die futures kunnen bieden waarmee geprofiteerd kan worden bij prijsverandering in de onderliggende activa. Zelfs met kleinere investeringen is het mogelijk om grote winsten te maken.
 • Diversificatie: Futures kunnen worden gebruikt om de beleggingsportefeuille te diversifiëren in verschillende regio’s en op verschillende financiële markten met hun verschillende onderliggende activa.
 • Hedging: Hedging is een manier voor beleggers om zichzelf te beschermen tegen risico’s in hun portefeuille. Futures is een financieel instrument dat het mogelijk maakt om de techniek van hedging toe te passen. 

Nadelen:

 • Risico & Complexiteit: Het gebruik van Futures is niet zonder risico´s en het staat bekend als complex financieel instrument. Het gebruik van futures kan leiden tot grote verliezen als gevolg van hefboomwerking en volatiliteit. Daarnaast is het aan te raden kennis te hebben van de onderliggende activa en de markten waarin ze verhandeld worden. 
 • Kosten: Het gebruik van futures brengen kosten met zich mee, zoals transactiekosten, spread en margin-kosten. 
 • Liquiditeit: Gebrek aan liquiditeit kan zorgen voor een grotere spread en daarmee hogere kosten. Daarnaast geven handelaren de voorkeur aan futures met een hoge liquiditeit. Bij een lage liquiditeit is het mogelijk dat de belegger beperkt is in zijn handelsmogelijkheden en niet in of uit een positie kan stappen op het moment dat de belegger dit wil.